Back to the top

Català

The project across Europe: Català

La violència masclista és un fenomen estès entre els nois i noies adolescents. La sensibilització i prevenció en aquesta etapa del cicle vital són fonamentals per a contribuir a la millora de les vides dels i les joves i a l’eradicació del fenomen.

En l’era de les tecnologies de la comunicació i la informació, els estereotips de gènere són també transmesos a través de canals com la música i l’audiovisual i aconsegueixen tenir un gran impacte en els processos de socialització i de construcció de les identitats dels nois i noies adolescents.

El foment del pensament crític entorn el contingut dels missatges musicals i audiovisual així com la promoció de la participació activa de joves en la prevenció de la violència masclista, pot contribuir a l’eradicació del fenomen entre els i les adolescents.

Per això, ens proposem educar i sensibilitzar nois i noies adolescents a través de la música i l’audiovisual, per tal de fomentar el seu pensament crític i el seu empoderament per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.

Partint d’aquest objectiu general, ens plantegem els següents objectius específics:

  • Aprofundir en el coneixement sobre l’impacte dels estereotips de gènere predominants a la música i l’audiovisual en les actituds i comportaments dels nois i noies envers la violència masclista.
  • Augmentar la formació i capacitació del professorat i altres professionals de l’educació per a la prevenció de la violència masclista amb nois i noies a través de la música i l’audiovisual.
  • Sensibilitzar i potenciar el pensament crític dels nois i noies per tal de fomentar el seu apoderament i que esdevinguin agents actius en la prevenció de la violència masclista.
  • Fomentar un intercanvi internacional entre nois i noies de diferents països d’Europa i difondre els resultats del projecte als països de la Unió Europea.

El projecte té una durada de dos anys i preveu realitzar diferents tipus d’activitats, tant a nivell nacional com internacional. En un primer moment, es farà una breu fase de recerca a través de qüestionaris i grups de discussió amb professionals i adolescents.

A continuació, es durà a terme una fase de sensibilització i capacitació professional per al professorat. Seguidament, es desenvoluparan programes de sensibilització per a nois i noies a través de la música i l’audiovisual per part del professorat especialitzat. Aquests programes inclouen accions de sensibilització amb nois i noies per a la prevenció de la violència masclista a través de la música i l’audiovisual, així com tallers amb artistes i persones expertes en la temàtica.

El projecte acabarà amb un festival final per a la presentació de les accions de sensibilització dels nois i noies i una trobada internacional dels nois i noies participants del diferents països d’Europa. Aquesta trobada es farà de forma paral·lela a un seminari internacional d’intercanvi per a professionals per a l’intercanvi de bones pràctiques.

across4
across-1
shutterstock_269416112
across2
across3
Play it For Change | Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965. The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.