Back to the top

Polski

The project across Europe: Polski

Celem projektu “Graj w zmianę” jest podniesienie wiedzy, świadomości i uwrażliwienie dziewcząt i chłopców na temat przemocy ze względu na płeć. Działania mają zachęcić młodych ludzi do krytycznego myślenia i wzmacnianie ich zdolności do zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć. Służyć temu będą, wykorzystane w projekcie, materiały audiowizualne i muzyczne, ponieważ to właśnie media w dużej mierze powielają i umacjaniają stereotypy związane z płcią.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania postaw i zachowań młodych ludzi w wieku 12-18 lat na temat równości płci i przemocy ze względu na płeć oraz zgromadzone zostaną dane na temat wpływu stereotypów płci w mediach audiowizualnych i muzyce na poglądy młodych ludzi. Przeprowadzone zostaną także badania i ocena potrzeb nauczycieli pracujących z młodzieżą nad przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć, a wyniki obu badań zostaną upublicznione.

Będziemy prowadzić także warsztaty dla nauczycieli, podczas których zostanie im przekazana praktyczna wiedza na temat możliwości wykorzystywania materiałów audiowizualnych do pracy dydaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć. Młodzież natomiast będzie tworzyć własne materiały audiowizulane wolne od stereotypów płci i zapobiegające przemocy ze względu na płeć.

Wyniki tych działań zostaną zaprezentowane na specjalnym Festiwalu Młodych w Polsce, zaś wybrane projekty także na Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży.

Projekt przewiduje także, poprzez media społecznościowe i stronę www projektu,  wymianę doświadczeń, wiedzy i pomysłów młodzieży biorącej udział w projekcie z młodzieżą z innych krajów partnerskich – Chorwacji, Cypru, Grecji, Hiszpanii i Słowenii.

Projekt realizowany jest od grudnia 2017 roku  i potrwa do końca 2019 roku.

across4
across-1
shutterstock_269416112
across2
across3
Play it For Change | Raising awareness and empowerment of girls and boys for the prevention of gender based violence through audio-visual media and music. Grant Agreement no: REC-VAW-AG-2016-02-776965. The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.